Veiligheid:

Stacks Image 10

Veiligheid in Tremelo en Baal:

- De gemeente ondertekent het actieplan SAVE-charter Steden & Gemeenten, dat tot stand kwam in overleg met Ouders van Verongelukte Kinderen vzw en de politiezone BRT.
- Bij het invoeren van een uniform politiereglement voor onze politiezone, werden een aantal reglementen goedgekeurd die onze gemeente ordelijker en veiliger moet maken :

  • Overlast en verstoring van de openbare orde (hinderlijk gedrag, geluidsoverlast, geur- en rookoverlast, lichtoverlast, openbare ruimtes en ordeverstoring en orde op begraafplaatsen
  • Openbare veiligheid en vlotte doorgang (vuurwerk en wensballonnen, georganiseerde bijeenkomsten en activiteiten, inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, gebruik van recreatieterreinen, natuurgebieden en parken, vlotte doorgang, hinderlijk of gevaarlijk gedrag, nabootsen geluidssignalen, bedrieglijke oproepen, betreden privé-eigendom, dieren, gebouwen en niet-bebouwde terreinen, brandpreventie)
  • Camera's werden geplaatst op de begraafplaatsen
  • Openbare netheid en publiciteit (netheid van de openbare plaats en rond verkoopinrichtingen, trottoirs, bermen en onderhoud van eigendommen, straatmeubilair, bijzonder bepalingen bij sneeuw, vrieskou, ijs of ijzel, wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen& afvloeiingen, afval en sluikstorten, onderhoud van voertuigen, onderhoud van gebouwen en terreinen, aanplakkingen en publiciteit)
  • Innames van de openbare plaats (overnachting en kamperen, ambulante handel en markten, kermissen en foren, privatieve ingebruikname van de openbare plaats)
  • Groene ruimtes
In dit politiereglement werden ook voor overtredingen en inbreuken de nodige sancties en procedures vastgelegd.

Vandalisme en kleine criminalitieit:

In het voorjaar van 2018 ontvingen gemeente en politie diverse meldingen van overlast, vandalisme en kleine criminaliteit veroorzaakt door hangjongeren op verschillende plaatsen in Tremelo en Baal. De gemeenteraad gaf daarom in mei de principiële goedkeuring voor het oprichten van buurtinformatienetwerken en aan de politie de opdracht om de nodige acties te ondernemen.
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een vorm van samenwerking tussen inwoners van een bepaalde buurt en de lokale politie. Informatie-uitwisseling staat centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Door het oprichten van buurtinformatienetwerken kan de sociale controle vergroot worden, het algemene veiligheidsgevoel verhogen en preventief worden opgetreden. Daarnaast kan met het invoeren van een samenscholingsverbod de overlast ingeperkt worden.
Stacks Image 102
Stacks Image 26

Open VLD steunt voluit de oprichting van Buurtinformatienetwerken:

In de strijd tegen overlast, vandalisme en kleine criminalitiet wil Open VLD meer inzetten op zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de buurtbemiddelaar en de wijkagent. Het inzetten van een straathoekwerker moet de gemeente een beter beeld geven van de hangjongeren en de mogelijkheid bieden om het huidige beleid hierop af te stemmen.
Verder wil Open VLD de sociale samenhang tussen de verschillende bewoners versterken door het inrichten van buurthuizen.
Stacks Image 73

Politie:

  • De wijkagent is te weinig zichtbaar in onze straat of wijk. De BRT-Zone moet meer inzetten op directere contacten tussen burger en politieagent.
  • Open VLD wil vol inzetten op het digitaliseren van de politiewerking.
  • De veiligheidsmonitor bevraagt aan willekeurige inwoners thema’s rond veiligheid. Onze politiezone heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. Open VLD wil immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. De resultaten en daaraan gekoppelde veiligheidsvoorstellen verschijnen in 2019 en deze willen we binnen de financiële mogelijkheden zoveel mogelijk uitvoeren.

Brandweer:

Tremelo-Baal werd ingedeeld onder Zone Oost.
De brandweerpost van deze zone is gevestigd in Aarschot.
Tremelo is hierdoor niet snel genoeg bereikbaar en dus dringt de bouw van een brandweerpost in onze gemeente zich op. Ook in de toekomst zal Open VLD blijven ijveren om een hulppost te krijgen rond de site van het woonzorgcentrum Damiaan.