Een groene en veilige omgeving:

Stacks Image 10

verbeteren van rioleringen en zuiveringsgraad van afvalwaters:

Naast het noodzakelijk uitbereiden van inzamelrioleringen voor afvalwaters en er voor te zorgen dat inwoners hierop kunnen aansluiten wil de gemeente als rioolbeheerder er ook voor zorgen dat die afvalwaters worden gezuiverd. Dit betekent niet alleen aanleg van nieuwe infrastructuur maar ook heraanleg en verbeteringen van bestaande infrastructuur zodanig dat rioleringen niet langer uitmonden in grachten en waterlopen maar effectief afvloeien naar een zuiveringinfrastructuur. Deze inzet is zeer belangrijk in kader van de richtlijnen van Europa

Voor het verbeteren van de riolering- en zuiveringsgraad van afvalwaters werd en wordt er vooral geïnvesteerd in samenwerking met VMM en Aquafin in :

 • Weg- en rioleringswerken Werchter Fase III
 • Weg- en rioleringswerken Grote Bollostraat fase II
 • Weg- en rioleringswerken Nobelstraat
 • Riolering- en wegeniswerken dorp Baal (Pastoriestraat-Beulkensstraat-Van Holestraat-deel C. Huysmansstraat en P. Caytanstraat)
 • Wegen-, riolerings- en omgevingswerken wijk 'De Vadderlaan
 • De riolering en straten die door de gemeente verbeterd en heraangelegd werden zonder subsidies zijn de Hooiveldweg, de Wijnbergstraat, de Eikenboslaan en de Emiel Van der Veldestraat.
 • Private afkoppelingen” en gerichte acties naar “bufferingen” en “infiltraties” werden gestimuleerd door het geven van subsidies. Deze subsidie bedraagt 1.000 €.
 • Er werd o.a. een hemelwaterplan opgemaakt en het grachtenruimingsplan geoptimaliseerd en jaarlijks kruid- en slibruimingen georganiseerd.

Tremelo zet in op verkeersveiligheid:

 • De oprichting van Gemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit onder leiding van Open VLD
 • Goedkeuring binnen het Mobiliteitsplan van het duurzaam mobiliteitsscenario “Tremelo fietsdorp”. Gerealiseerde acties in het kader van het Mobiliteitsplan:
 • Oprichting mobiliteitscel die instaat voor de opvolging, bijsturing en uitvoering van het mobiliteitsplan
 • Realisatie van gescheiden fietspaden langs de Nobelstraat
 • Opstelvakken voor fietsers en 2-wielige bromfietsers aan kruispunt Baalsebaan met de Grote Bollostraat en de Schrieksebaan
 • Fietspaden rood ingekleurd op de hoofdwegen bij aanpalende inkomende straten
 • Vlottere doorstroming van auto- en busverkeer in de Astridstraat
 • Het oplossen van parkeerproblemen op de rijbanen door de rijbaan in te delen in rijstroken(verbod om te parkeren op de rijbaan, in-en uitstappen, laden en lossen is wel toegestaan, bvb Grootlosestraat)
 • Vernieuwing dorpskern Baal met aandacht voor extra parkeerplaatsen, maatregelen voor een veiliger verkeer (aanpassing van max. snelheid 30km/u en fietssuggestiestroken.
 • Het in overeenstemming brengen van de snelheidsbeperking op de Kruisstraat - Tremelobaan op het grondgebied van respectievelijk de gemeenten Tremelo en Keerbergen
 • In de Lindenlaan verhinderen anti-autopaaltjes doorgaand verkeer vanuit de Betekomsestraat naar de Parkheidestraat.
Stacks Image 156

Energie besparen in de gemeentelijke infrastructuur:

 • Het gemeentepersoneel werd gevraagd om omzichtiger om te springen met het gebruik van energie in de gemeentelijke gebouwen.
 • Op het dak van het gemeentehuis werden zonnepanelen geïnstalleerd.
 • EANDIS voerde een energie-audit uit voor het administratief gebouw “Dienst Vrije Tijd”
 • De nieuwe polyvalente turnzaal in Baal zal via het toegangscontrolesysteem een efficiënter energie beleid kennen.
 • Ook de tennisterreinen op Parkheide zullen via toegangscontrole een betere afstemming krijgen van de terreinverlichting.
 • De lokalen in het Oude Gemeenteschool in Baal kregen een nieuw geïsoleerd dak en nieuwe ramen.
 • Door het invoeren van het online bookingsysteem, is het mogelijk om de verlichting en verwarming aan te sturen als de ruimte effectief wordt gebruikt, hierdoor kunnen we een belangrijke besparing realiseren op het energieverbruik.
Stacks Image 158

Acties om energie te besparen voor de burgers:

De gemeente bestelde een thermografische foto van de gemeente, hierdoor krijgen we een beter beeld van slechte geïsoleerde gebouwen. Aan de hand van deze kaart trachten we burgers en bedrijven te motiveren en te steunen voor het beter isoleren van woningen en andere gebouwen.
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente Tremelo betreffende het project Vlaamse energielening. Mensen die graag hun woning energiezuiniger willen maken maar niet over de nodige financiële middelen beschikken om de noodzakelijke werken te laten uitvoeren, kunnen hiervoor een goedkope lening krijgen.
 • We beslisten om een oplaadpunt te voorzien voor elektrische voertuigen. Dit oplaadpunt werd ingericht op parking Vinneweg.
 • Er werd een woonloket opgestart in samenwerking met IGO Leuven. Hier krijgen de inwoners inlichtingen over bestaande subsidies, leegstand en verkrotting.
Stacks Image 154

Tremelo versterkt het gemeentelijk patrimonium

Nieuwe asfaltlaag

 • Volgende straten kregen ook een nieuwe asfaltlaag : Geetsvondelstraat, Veldonkstraat (deel tussen Zuidlaan en hnr 355), Astridstraat (deel vanaf Vinneweg tot Veldonkstraat), P. Van Winkestraat, Schrieksebaan (deel tussen Baalsebaan en Guldensporenlaan en deel tussen Vondelpark en beton), Schaluinstraat
 • In 2018 werden er nog voor +/- 600.000 € asfalteringswerken uitgevoerd.
Stacks Image 208

Nieuwe brug en straatnaamborden

 • Er werd samen met de gemeente Rotselaar de brug over de Laak ter hoogte van de Hoevestraat-Grotestraat vernieuwd
 • Alle straatnaamborden werden vernieuwd

Nieuwe infrastructuur voor cultuur en vrije tijd

 • Renovatie van de Bibliotheek
 • Bouw van de cultuurzaal De Lindenbloesem
 • Inhuldiging van de renovatie en nieuwbouw Damiaanmuseum
 • Aankoop pastorie en gildenzaal
De realisatie van gemeentelijke sportinfrastructuur werd om onder andere financieel-technische redenen in handen gegeven van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo.
 • Op Parkheide werd het Omnisportveld Wiske Maes gerealiseerd.
 • Vier tennisvelden op Parkheide kregen een grondige opfrisbeurt. Na het afscheid van de tennisclub heeft het Autonoom Gemeentebedrijf het beheer en exploitatie van de terreinen in handen genomen. U kan de terreinen nu via de online tool van de gemeente huren.
 • De versleten turnzaal aan de oude jongensschool in Baal werd afgebroken en er werd een nieuwe polyvalente turnzaal gebouwd. Daarnaast werd door de gemeente ook volgende investeringen uitgevoerd :
 • De gemeentelijke loods werd van een nieuw dak voorzien
 • Speeltoestellen op Parkheide werden vernieuwd.
 • Op de site van de turnzaal zal een nieuw politiecommissariaat komen voor de BRT-zone. In ruil daarvoor kreeg onze gemeente de site van het oude commissariaat.
 • de opmaak van een natuurbeheersplan voor Parkheide om later omgevingsvergunningen te kunnen aanvragen voor deze site
Stacks Image 210

verhogen van de ruimtelijke kwaliteit

RUP zonevreemde bedrijven:

Door de opmaak van de RUP zonevreemde bedrijven konden een zestal bedrijven (Benjo Interieur, Claes Marcel en zonen, Anwi, Van Casteren, Gebr. Van Vlasselaer , Sels & Verstraeten) onder voorwaarden geregulariseerd worden.
Dit waren bedrijven die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een bestemmingszone die niet voor bedrijvigheid bestemd is.

Vergroeningsprogramma Kalvenne:

In oorspong was het gebied Kalvenne volledig ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Een projectontwikkelaar had zonder veel problemen een verkavelingsaanvraag kunnen indienen en de Kalvenne volbouwen. Het RUP Kalvenne heeft er mede voor gezorgd dat een maximum aan groen bewaard blijft, zonder de toekomstige woonbehoeftes, waaronder sociale woningen, uit de weg te gaan.
Het RUP Kalvenne betekent dat:
20% van de Kalvenne is voorzien voor bewoning, waarvan een groot stuk voorbehouden voor sociale woningen
20% is voorzien voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen, waaronder een sporthal en sportvelden en een park.
60% blijft natuur.

RUP zonevreemde recreatie:

In RUP zonevreemde recreatie fase 1 en fase 2 werden een aantal zonevreemd gelegen en historisch gegroeide recreatieve activiteiten onder voorwaarden geregulariseerd. zoals Parkheide, Balenberg, voetbalvelden KFC Baal, KV Tremelo & Sparta Tremelo, Modelvliegclub Dakota en de visclubs De nieuwe Brasem, De Vennevissers en VVTB, de Chiromeisjes Baal en Kinderparadijs en Camping ‘t Vennepark

RUP Zonevreemd wonen:

Er bestaan in de gemeente een aantal woonclusters die zonevreemd zijn. De provincie deed een voorstel om een aantal te legaliseren maar hierbij raakte ze volgens ons aan het principe van de gelijke behandeling. Sommigen werden gelegaliseerd, anderen kwamen in natuurgebied te liggen. De voorstellen werden dan ook negatief geadviseerd door de gemeente Tremelo.

Wonen voor iedereen:

 • In het kader van het Bindend Sociaal Objectief (verplichte aantal sociale woningen) werd een overeenkomst gesloten met Swal voor de bouw van bijkomende woningen in de Grootlosestraat.
 • We hebben de nodige kredieten voorzien voor de gemeentelijke bijdrage verbonden aan de werking van de interlokale vereniging ‘Aan de Oevers van de Dijle’ ter verwezenlijking van woonbeleidsdoelstellingen.
 • Om de verwaarlozing van woningen en gebouwen te voorkomen en te bestrijden en het beschikbare patrimonium optimaal te benutten werd er een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen ingesteld.
Stacks Image 26

verdere uitbouw van gescheiden riolering:

Bij toekomstige projecten moeten we zo veel mogelijk samenwerken met Aquafin.
Hierdoor moet de straat maar éénmaal opengebroken worden , dit is ook budgettair veel voordeliger.
Volgende projecten staan op de agenda:
 • Wegenis- en rioleringswerken Bonten Os – Meiboomlaan (Bonten Osstraat-Meiboomlaan- Bollobos-Grote Bollostraat)
 • Verbindingsriolering Honsdonkstraat + Gemeentelijke riolerings- en wegeniswerken Honsdonkstraat -Verbindingsriolering Schrieksebaan – Nieuwstraat -Verbindingsriolering Schaluinstraat – C. Huysmansstraat – Monnikstraat – Domstraat – Schaluinstraat – Kleine Schaluinstraat – Turfhoeveweg -Riolering- en wegeniswerken Dennenlaan – OLV-Straat en deel Jagerslaan -Riolering- en wegenisdossier Barbarastraat en Pater Damiaan – omgeving museum en geriatrisch centrum
 • Riolering- en wegeniswerken Rozenlaan en Heistraat
 • Riolerings- en wegeniswerken Geertruimoerstraat – Lange Venstraat
 • Riolerings- en wegeniswerken Park Tremeland
 • Om de waterkwaliteit in de buitengebieden te verbeteren moet er geïnvesteerd worden in IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater)

De investeringen waar we de volgende legislatuur de nodige financiële middelen voor moeten vinden zijn zeker :

 • Aanpassen rioleringsinfrastructuur ontwikkeling RUP Kalvenne
 • Riolering- en wegeniswerken in de Jef Van Horicklaan en de Weekendstraat
Stacks Image 178

Energie besparen in de gemeentelijke infrastructuur

 • De negatieve punten van de energie-audit voor het administratief gebouw “Dienst Vrije Tijd” moeten opgelost worden. Dit en de beperkte toegankelijk laten Open VLD besluiten dat of er een andere oplossing/bestemming voor het gebouw moet gezocht worden.
 • Open VLD wil een energieloket installeren waar burgers informatie kunnen bekomen over alle beschikbare subsidies en initiatieven zoals bvb het zonnedelen, zonneverenigingen, adviseurs energiebesparende maatregelen ...
 • Invoeren van het STOP-principe voor verplaatsingen van het gemeentepersoneel tijdens de werkuren. Verder wil Open VLD een Vergroening van het voertuigenpark van onze gemeente, door bij vervanging te kiezen voor voertuigen op CNG, hybride of elektrische voertuigen.
 • In de oude Gemeenteschool van Baal wil Open VLD een gebouwenbeheer module plaatsen die op een eenvoudige manier kan communiceren met het online booking systeem. Hierdoor kann de verlichting en de verwarming aangestuurd worden bij effectief gebruik van de ruimte.

De lijn:

Stacks Image 73
Open VLD wil de frequentie van lijnbus 530 verhogen. De inwoners van Baal zijn benadeeld. Om de bus naar Leuven te nemen, moeten zij eerst in Tremelo geraken. Er moet een aansluiting komen van de lijn 530 (Aarschot-Mechelen) met de lijn 333 (Leuven) Er is op dit ogenblik een proefproject van De Lijn waarop een evaluatie zal volgen. Dit moet van nabij opgevolgd worden.

Mobiliteitsplan:

Open VLD wil dat het huidige mobiliteitsplan binnen de financiële mogelijkheden verder uitgewerkt wordt.
Volgende acties moeten de volgende legislatuur gerealiseerd worden :
 • Oprichten van een verkeersbordendatabank : ieder bord op de juiste plaats.
 • Open VLD wil een snelheidsplan opstellen voor de ganse gemeente en dit koppelen aan een herziening van de huidige voorrangsregels en waar nodig de voorrang van rechts afschaffen.
 • Leesbaar maken van verschillende onoverzichtelijke kruispunten zoals bvb het kruispunt Monnikstraat/Cam.Huysmansstraat/Turfhoeveweg.
 • Dynamische maken van Zone 30 borden aan de school in Nobelstraat.
 • Bij de herinrichting van de straten in woonkernen moet gestreefd worden naar een maximale leefbaarheid van de woonkern en een prioritaire plaats voor de zwakke weggebruiker, ten aanzien van de auto. Open VLD denkt hierbij aan de inrichting van fietsstraten waar het mogelijk is.
Stacks Image 176

Sociale woningen:

 • Het contingent sociale woningen zal in het nieuw te ontwikkelen woonuitbreidings-gebied Kalvenne 70 sociale woningen bedragen.
 • De oudste appartementen in de wijk Rozendal moeten dringend gerenoveerd worden om aan de opgelegde isolatienormen van 2020 te voldoen. Op vraag van Volkswoningbouw wordt gekeken of de huidige appartementen niet kunnen vervangen worden door 1 groter appartementsblok. De vrijgekomen ruimte kan dan ingevuld worden als extra groene ruimte in de wijk.

Veilige schoolomgevingen:

 • We willen ervoor zorgen dat elk kind op een veilige en comfortabele manier naar school kan gaan. Bij wegeniswerken en investeringen in infrastructuur hebben we uiteraard oog voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd. Open Vld wil verder inzetten op een veilige schoolomgeving, door de zichtbaarheid van die schoolomgeving te vergroten. Door het inzetten van kleurrijke markeringen aan het begin en het einde van de schoolzone is het voor iedereen duidelijk dat men een schoolzone nadert.
 • We moeten blijvend inzetten op het opleiden en aanmoedigen van gemachtigd opzichters, zij zijn een belangerijke schakel in het veiliger maken van de schoolomgeving.
 • Een eerste aanzet voor de schoolroutekaart is gegeven. Open Vld wil de kaart verder detaileren en laten aansluiten op bestaande schoolroutekaarten van de naburige gemeentes
Verkeersveiligheid en sensibilisering gaan hand in hand. Open VLD wil dat de gemeente nog meer inzet op verkeersveiligheid door het voeren van gerichte acties, zoals de zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers tijdens de donkere winteravonden of door het uitvoeren van gerichte snelheidscontroles

Gemeentelijke Sportcentrum

Open VLD steunt de vijf redenen om een sporthal te bouwen aangegeven in de visienota van de gemeente:
 • het verhogen van de sportparticipatie van elke inwoner van Tremelo
 • het verhogen van een kwalitatief sportaanbod.
 • er is nood aan meer diversiteit in het sportaanbod
 • de bestaande clubs in Tremelo moeten kansen krijgen voor een sportaanbod op maat van de club.
 • onze gemeente maar al te graag profileren als sportgemeente. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk en onze inwoners fier om in deze mooie gemeente te wonen.
Open VLD stelt dat er nog meer redenen zijn om dit project te realiseren. Onze inwoners en sportclubs worden nu gedwongen om naar sporthallen in de naburige gemeentes te gaan (Betekom, Rotselaar, Keerbergen...) waar ze vaak meer moeten betalen omdat ze niet van die gemeente zijn en vaak stiefmoederlijk behandeld worden indien ze een datum en uur moeten reserveren. Eigen inwoners en sportclubs krijgen vaak voorrang.
Bovendien is er ook een ecologische reden. Nu verplaatst men zich met de auto naar de sporthal in de naburige gemeentes. Met een eigen sporthal kan men gemakkelijker met de fiets naar de sportbeoefening komen.
Bovendien zal binnenkort de turnzaal in Tremelo die nu veelvuldig gebruikt wordt door onder andere de Damiaanschool en een gevechtsportclub verdwijnen voor de bouw van een nieuw politiecommissariaat. Wat dan ? Veel opties heeft onze gemeente qua overdekte sportaccommodatie niet. Er blijft dan enkel de nieuwe polyvalente zaal in Baal over.
 • Open VLD wil dus een gemeentelijke sporthal bouwen en daarvoor minstens het budget van +/- 3.800.000 euro voorzien.

Ander gemeentelijk patrimonium:

 • In de toekomst wordt de gemeente eigenaar van het huidige politiecommissariaat. Open VLD wil dat bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn van het gebouw en een realistische en betaalbare visie ontwikkelen voor deze site.
Stacks Image 226
 • Vandaag wordt het domein Parkheide beheerd door drie partijen, namelijk het OCMW, de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo (AGBT). Voor Open VLD is het belangrijk dat het beheer van dit domein in de toekomst door één partij wordt uitgevoerd, hierdoor kan het beheer en de verdere verfraaiing van het domein Parkheide op een efficiënte manier gebeuren. Wij denken hierbij aan:
 • Verlichting Parkheide vervangen door LED verlichting met bewegingssensor
 • De nodige renovatiewerken laten uitvoeren aan de taverne Parkheide.
 • Open VLD wil werk maken van een gedragen kerkenbeleidsplan voor de drie kerken in Tremelo: de Sint-Annakerk in Baal, parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Bijstand in Tremelo en de Damiaankerk te Ninde. Een goedgekeurd kerkenbeleidsplan is een voorwaarde geworden om nog aanspraak te kunnen maken op de maximale subsidiëring van 80% voor beschermde kerken van de Vlaamse overheid (erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed). Aangezien de parochiekerk in Tremelo zo’n beschermd statuut heeft (monument), is een kerkenbeleidsplan dus een must om in de toekomst verdere restauraties te kunnen uitvoeren.

Opmaken ruimtelijk uitvoerings plan (RUP):

In het RUP Zonevreemd wonen stelt Open VLD voor om voor alle constructies, vergund en niet vergund, een uitdovingsbeleid met een woonrecht tot 2029 te hanteren en dit enkel en alleen voor de huidige bewoners.

Voor drie gemeenschapsvoorzieningen moet nog een RUP opgemaakt worden.
De eerste aanzetten werden hier reeds voor gegeven.
Het betreft de Zorgcluster Damiaan – Huize De Veuster, de site Gemeentelijke Loods en Siddartha. We ijveren enerzijds voor de opheffing van de zonevreemdheid van de bestaande vergunde bebouwing en anderzijds de uitwerking van de bestemming en randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen op de percelen.