Welzijn voor jong en oud en aandacht voor wereldwelzijn:

Stacks Image 10

Ondersteuning:

Ondersteuning van welzijnspartners via subsidies:

 • Er werden subsidies gegeven aan de Gezondheidsraad, het Roemeniëcomité en De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
 • We investeerde €15.000 gemeenschapsgeld in allerlei ontwikkelingssamenwerkingsprojecten die door onze inwoners worden georganiseerd.
Stacks Image 14

Dierenwelzijn:

 • Er werd een circusreglement opgesteld waarbij het gebruik van wilde dieren niet meer toegelaten wordt op grondgebied van Tremelo.
 • We hebben het budget voor de aanpak van het zwerfkattenprobleem verdubbelt.
 • We ondertekenden het charter 'Bijenvriendelijke Gemeente' en stimuleerden de opmaak van het bijhorende bijenactieplan
 • Wij erkenden de bever als koestersoort. Andere diersoorten die Tremelo eerder al tot koestersoort maakte zijn: de boerenzwaluw, de vuurvlinder, de gewone dwergvleermuis, grote modderkruiper, oeverzwaluw, rode bosmier, sleedoornpage en de slijmwasplaat.
Stacks Image 119

Inkanteling OCMW:

Inkanteling van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de gemeentelijke diensten.

Samen-sporen: opstarten begeleidingstraject integratie gemeente en OCMW. Na het volgen van dit intensief begeleidingstraject bestaat er een verregaande vorm van samenwerking tussen het gemeente- en OCMW-bestuur.

Stacks Image 105

Van PWA naar Wijk-werken:

De gemeente Tremelo stelde IGO Leuven aan als organisator van het Wijkwerken.
Het vroegere PWA-stelsel werd hervormd naar een nieuw stelsel van ‘Wijk-Werken’ waarin lokale verankering en het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken voor werkzoekenden of leefloners, die nood hebben aan een laagdrempelige opstap naar werk, centraal staan. Deze werkzoekenden of leefloners kunnen gedurende één jaar ‘wijk-werken’ werkervaring opdoen binnen een ruimer traject naar werk.

Tremelo hartveilige gemeente:

Hartfalen is een van de belangrijkst doodsoorzaken in België. Tremelo heeft, samen met enkele partners , op verschillende plaatsen in de gemeente een AED toestel (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst. U vindt de toestellen terug op de volgende plaatsen: zijgevel Niels Albert Bikestore, inkomhal zwembad Tremelo, gevel cafetaria Parkheide, voorgevel kerk Baal en op de zijgevel van het Sven Nys Cycling Center.
Open Vld is wat blij dat mede door deze initiatieven de gemeente Tremelo, door het Rode Kruis, is uitgeroepen tot ‘hartveilige gemeente’.
Stacks Image 103

Oog voor minder mobiele mensen:

Bij elke verbouwing zorgt Open Vld ervoor dat de gebouwen maximaal toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. Dit vertaalt zich in aangepast sanitair en het plaatsen van een lift in de oude jongensschool van Baal tot het toegankelijk maken van de bibliotheek en het voorzien van twee parkeerplaatsen voor minder validen op de site van de bib.
Stacks Image 113

Bib aan huis:

Door de introductie van de ‘Bib aan huis’ heeft Open Vld de Bib opengesteld voor mensen die het huis niet meer uit kunnen. Mensen kunnen vanop afstand op een makkelijke manier hun boeken kiezen, deze worden dan door vrijwilligers aan huis gebracht.
Stacks Image 121
Stacks Image 26

Buitenschoolse Kinderopvang Pimpernel op school:

Open VLD Tremelo wil de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel op de verschillende scholen in Baal en Tremelo organiseren en niet meer op de huidige externe locaties.
De voordelen van het organiseren van kinderopvang op de scholen zijn legio:

 • vermindering van de CO2 uitstoot door de bussen
 • veiligere schoolomgeving
 • ouders die zich niet nodeloos moeten opjagen wanneer ze in de file staan
 • kinderen worden opgevangen in een vertrouwde omgeving
 • ouders gaan kinderen gespreid brengen/ophalen van en naar de school

De BKO Bontenos kunnen we een andere bestemming geven, die beter aansluit bij de noden.

Tremelo, kindvriendelijke gemeente:

Open Vld wilt zich engageren dat de gemeente het label kindvriendelijke gemeente haalt.
Het uitgangspunt : een gemeente waar kinderen en jongeren volwaardige medeburgers zijn en waar ze de kans krijgen deel uit te maken van de gemeenschap door er mee over na te denken, mee vorm te geven.

We zien in Tremelo een groeiende bevolking, naast de vergrijzing. We moeten dus instaan voor het welbevinden van al deze nieuwe burgers. Vaak zijn kinderen en jongeren onmondig en worden ze te weinig betrokken bij het beleid. We willen deze nieuwe gezinnen ook in Tremelo houden. Ze kunnen mee zorgen voor een frisse, dynamische, creatieve en duurzame omgeving.
Stacks Image 41

Beter openbaar vervoer voor Tremelo en Baal:

Open Vld vraagt een betere ontsluiting van het openbaar vervoer door De Lijn in Tremelo en Baal. Tot voor kort behoorde Tremelo toe aan de vervoersgroep Antwerpen, daar was weinig animo voor een goed openbaar vervoer in onze gemeente. Recent werden we ingedeeld in de vervoergroep Vlaams Brabant. Open Vld blijft ook daar ijveren voor een betere ontsluiting van onze gemeente.
Stacks Image 131

Belbus wordt buurtbus:

Het afschaffen van de belbus zorgde voor verminderde mobiliteit bij mensen uit Ninde en Baal, die geen beroep kunnen doen op de mindermobielencentrale. Open Vld wil onderzoeken of de introductie van een minibus met vrijwillige chauffeurs, beter bekend als de buurtbus, een oplossing kan bieden.

Herwaardering van de seniorenraad:

De huidige seniorenraad is een veredeld reisbureau. Open VLD wenst meer aandacht voor de specifieke noden van senioren en vooral voor alleenstaande senioren. Eenzaamheid van ouderen is een ernstig en vaak onderschat probleem in onze huidige samenleving. Er moeten buurthuizen komen die zich onder andere richten op eenzame senioren.
Stacks Image 153

Lokale middenstand op kindermaat:

Open Vld wil samen met de lokale horeca zoeken naar haalbare voorzieningen en inspanningen zodat gezinnen zich nog meer welkom voelen. Ook handelaars krijgen een centrale plaats in dit kindvriendelijke verhaal.
Jonge ondernemers worden gestimuleerd om meer in te zetten op gezinnen, bijvoorbeeld door het aanbieden van verzorgingsmogelijkheden binnen de handelszaak.
Stacks Image 77

Vakantieactiviteiten voor alle kinderen:

Tremelo moet blijvend inzetten op de vakantieactiviteiten. We moeten er voor zorgen dat speelpleinwerking laagdrempelig blijft. Dit doen we door de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Speelplein moet voor elk kind toegankelijk zijn.

Flexibele kinderopvang:

Werkende ouders houden wij hoog in het vaandel. De kinderopvang mag flexibeler zijn en bvb open tussen kerst en nieuwjaar.

G-Sporten:

Open VLD wenst sportclubs te ondersteunen die aan G-werking willen doen.
Daarnaast zetten we ook in op de G-werking op speelpleinen.
Kinderen met een beperking
(motorisch/verstandelijk) moeten ook welkom zijn op onze speelpleinen.

Stacks Image 63

Woon- en zorgbedrijf voor menswaardige zorg:

De bevolking wordt ouder. Tegen 2030 zal er een verdubbeling zijn van onze 80-plussers. Veel van deze mensen willen zo graag mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ook als ze slecht ter been worden of meer zorg en ondersteuning nodig hebben.
Open Vld stelt voor dat de gemeente, samen met een aantal partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn overgaan tot het oprichten van een woon- en zorgbedrijf.
Hiermee wil OpenVld investeren in een menswaardige zorg en extra lokale tewerkstelling.

Gemeentediensten toegankelijk voor iedereen:

 • Open Vld wil verder investeren in het toegankelijk maken van zijn gebouwen voor minder mobiele mensen. In de eerste plaats denken we hierbij aan het beter toegankelijk maken van het gemeentehuis, door het voorzien van een nieuwe toegang met automatische deuren.
 • Open Vld wil ook het loket van de sportdienst, dat momenteel niet toegankelijk is voor minder mobiele mensen, naar het gemeentehuis brengen, dit in afwachting van de mogelijke bouw van een sporthal.
Stacks Image 143